Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er SKÆLSKØR FIRMASPORT (SKFS).

Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune

Foreningen er stiftet den 13. oktober 1982.

§ 2 Formål

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien, fællesskaber og enkeltpersoner at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 3 Organisation

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), og er underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.

§ 4 Medlemskab

Foreningen, der er åben for alle, optager personer med bopæl og/eller arbejde i Slagelse kommune og omegn via:

 • Arbejdspladser med evt. klubdannelse
 • Familien
 • Fællesskaber, hvorved forstås en organiseret enhed med et fælles mål/formål og en synlig afgrænsning af medlemsskaren

Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer. Eventuelle aftaler med arbejdsgiver er Skælskør Firmasport uvedkommende.

Ekstraordinære medlemmer kan optages efter bestyrelsens retningslinjer.

Alle deltagere i aktiviteter under Skælskør Firmasport skal være medlem. Medlemskabet er gældende ved tilmelding ved sæsonopstart og ophører, når sæsonen afsluttes.  

§ 5 Grundkontingent

Grundkontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter aktivitetskontingenter og betaling for deltagelse i de af foreningen arrangerede stævner, turneringer m. v.

Alle kontingenter og ydelser til foreningen er forfaldne ved præsentation.

Ved restance kan bestyrelsen udelukke medlemmer fra deltagelse i foreningens arrangementer og aktiviteter.

§ 6 Regnskab og revision

Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12 og regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status, samt en fortegnelse over foreningens aktiver.

Kassereren fremlægger på den ordinære generalforsamling det reviderede regnskab til godkendelse.

Foreningens revisorer skal revidere og underskrive årsregnskabet senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn i løbet af regnskabsåret.

§ 7 Hæftelse

Foreningen tegnes af formanden.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Køb, salg, pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån eller andre større økonomiske dispositioner kræver godkendelse af generalforsamlingen

§ 8 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Alle medlemmer har stemmeret.

Derudover har bestyrelse og udvalgsformænd stemmeret.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Såfremt et medlem er forhindret i at deltage, kan medlemmet via fuldmagt til et andet medlem anmode denne om at varetage medlemmets interesser, forudsat at fuldmagtshaveren er fysisk til stede.

Medlemmer som er i restance med kontingentbetalingen for indeværende eller tidligere år, dvs. pr. 31/12, har hverken møde- eller stemmeret.

Alle medlemmer samt indbudte gæster har taleret.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel gennem skrivelse til klubber og gennem annoncering i den lokale avis.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilstilles formanden skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden, bilagt det reviderede årsregnskab samt evt. indkomne forslag - herunder også budgetforslag - skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af generalforsamlingens indkaldelse.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 5. Beretning fra bestyrelse og udvalg
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 8. Behandling af budgetforslag
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg i henhold til vedtægternes § 10
 11. Eventuelt

 

Generalforsamlingen er - ved lovlig indvarsling - beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig motiveret anmodning herom bilagt dagsorden.

En sådan begæring skal imødekommes senest 1 måned efter fremsættelsen. Indkaldelse foretages i henhold til de gældende regler for den ordinære generalforsamling.

§ 9 Afstemninger

Ved afstemninger er almindeligt stemmeflertal gældende.

Til lovændringer kræves dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Skriftlig afstemning skal på forlangende foretages.

 

§ 10 Valg

Til at varetage den daglige ledelse af Skælskør Firmasport vælger generalforsamlingen 4 personer:

 1. Formand (på lige årstal)
 2. Næstformand (på ulige årstal)
 3. Kasserer (på ulige årstal)
 4. Sekretær (på lige årstal).
 5. Valg af suppleant til bestyrelsen (lige årstal)
 6. Valg af 2. revisorer for 2 år (ulige årstal)
 7. Valg af revisorsuppleant for 1 år. (Hvert år)
 8. Valg til udvalg – gentages hver år

 

Suppleant til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret medmindre suppleanten er indkaldt p.g.a. fravær.

Bestyrelsen kan, ud over de pligtige valg, konstituere sig med udvalgsformænd, frivillige m.fl.

Udvalgsformændene deltager med fuld stemmeret i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan, hvis det findes fornødent, supplere bestyrelsen efter eget valg med indtil yderligere 3 medlemmer.

Idrætsudvalgene/-formændene er forpligtet til at følge de retningslinjer, som bestyrelsen fastsætter.

Alle udvalgsformænd vælges for 2 år i ulige år

Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte diverse udvalg. Udvalgene konstituerer sig selv med formand.

§ 11 Forretningsorden og bestyrelsesmøder

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 8 dages varsel og er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede. Der føres referat over møderne.

Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§ 12 Våbenpåtegning

Da foreningen er berettiget til at give våben påtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, af en hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.

§13 Eksklusion

Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning idømme karantæne, ekskludere medlemmer, hold eller klubber, der ikke overholder foreningens vedtægter eller udviser usportslig optræden m.v. Medlemmet kan kræve beslutningen forelagt på en ekstraordinær generalforsamling hvis afgørelse er endelig og kan ikke ankes til andre instanser.

§ 14 Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt i samme anledning, når 4/5 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Vedtages opløsningen træffer den ekstraordinære generalforsamling samtidig beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler og ejendele til idrætslige formål.

 

Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 4. april 2016.

 

Referent: Kenneth Brian Pedersen

Dirigent: Bjarne Balodis Olsen